Chat with us, powered by LiveChat

Regulamin

Zapoznaj się z naszym regulaminem!

Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu. 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  • I Definicje

1.1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1.2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego Volkswagen. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.dominstalacje.pl/regulamin

1.4. Serwis – serwis internetowy należący do MA&MA S.C. Białystok – Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis jest dostępny pod adresem https://www.dominstalacje.pl

1.5. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).

1.6. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

1.7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą faktycznego skorzystania z Usługi, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

1.8.  Przepisy z zakresu ochrony danych osobowych – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” oraz obowiązujące w związku z RODO przepisy krajowe o ochronie danych osobowych.

1.9. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

1.10. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwis na podstawie Umowy.

1.11. Usługodawca –MA&MA S.C. Białystok z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy 15- 560), ul. Sowlańska 33

1.12. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

  • II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa:

    2.1.1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,

    2.1.2. zasady korzystania z Serwisu,

2.2. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis.

  • III. Warunki świadczenia usług przez usługodawcę

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

    3.1.1. połączenie z siecią Internet,

    3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,

    3.1.3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.

3.2. Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie. Więcej informacji w zakresie korzystania z plików cookies lub innych technologii internetowych znajduje się w Polityce cookies.

3.3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Usługobiorcę odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

3.4. Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia Usług.

3.5. Akceptując Regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

  • IV. Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu

4.1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4.2. Wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu są bezpłatne.

4.3. Serwis zawiera informacje dotyczące produktów MA&MA S.C. Białystok

4.4. Serwis jest podzielony na następujące obszary funkcjonalne:

    4.4.1. portal informacyjny, w ramach którego Usługodawca świadczy następujące Usług:

        4.4.1.1.informacje o produktach np. nowościach, poradach

        4.4.1.2.informacje o zrealizowanych projektach,

        4.4.1.3.informacje o dostępnych produktach finansowych z oferty MA&MA S.C. Białystok

    4.4.2. portal umożliwiający samodzielną obsługę przez Usługobiorcę, w ramach którego Usługodawca świadczy następujące Usługi:

        4.4.2.1. konfigurację systemów: ogrzewania, wentylacji, rekuperacji, systemów wodno-kanalizacyjnych

        4.4.2.3. Usługa Czat polegającą na: nieodpłatnej możliwości odbycia czatu z konsultantem dotyczącego produktów MA&MA S.C. Białystok, konfiguratora lub funkcjonalności Serwisu

4.5. W celu zapytania o ofertę poprzez formularz internetowy, za zgodą Użytkownika, niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę Danych osobowych w zakresie: imienia, numeru telefonu dodatkowo adresu poczty elektronicznej

4.6. Celem realizacji czatu Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców: numer telefonu adres poczty elektronicznej (opcjonalnie).

4.7.W celu prawidłowego złożenia reklamacji i rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub Adres poczty elektronicznej.

4.8. Usługobiorca może również wyrazić dodatkowe zgody na przetwarzanie podanych przez niego Danych osobowych w celu realizacji w przyszłości działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem wybranych kanałów komunikacji elektronicznej przez Usługodawcę.

4.12. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo lub po dokonaniu rejestracji w przypadkach Usług, w których jest to koniczne np. Konfigurator

4.13. Usługobiorca, podając Dane osobowe oświadcza, że:

        4.13.1. są one kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

        4.13.2. nie naruszają one praw osób trzecich,

        4.13.3. jest uprawniony do zawarcia Umowy,

        4.13.4. zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

        4.13.5 zapoznał się z klauzulą informacyjną udostępnioną przez Usługobiorcę momencie zapytania.

4.14. Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania Danych osobowych Usługodawca podaje realizując obowiązek informacyjny na stronie Serwisu oraz w Polityce prywatności. 

  • V. Prawa i obowiązki usługodawcy i usługobiorcy

5.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

    5.2.1. tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisu,

    5.2.2. przesyłania na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,

    5.2.3. modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.

5.3. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę osób trzecich. 

  • VI. Odpowiedzialność

6.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.

6.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.

6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.

6.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę niepełnych lub nieprawdziwych Danych osobowych.

6.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Usługobiorcy sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.6. Serwis zawiera odnośniki do innych witryn internetowych. Usługodawca nie udziela gwarancji co do poprawności informacji zawartych w odnośnikach, a ich przeglądanie odbywa się na własne ryzyko Usługobiorcy. 

  • VII. Ochrona danych osobowych

7.1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z danej Usługi, Usługodawca określa każdorazowo przy danej Usłudze poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej, wskazując w szczególności na dane administratora, dane kontaktowe, cele i podstawy przetwarzania danych Usługobiorców, okres przechowywania, informacje dotyczące realizacji praw.

7.2. Usługodawca w związku z UŚUDE jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Usługobiorcy w celu realizacji Usług wskazanych w punktach 4.4.2.1 – 4.4.2.6 związanych z przekazywaniem przez Usługodawcę informacji marketingowych i handlowych za zgodą Usługobiorcy wyrażoną poprzez pozostawienie danych i wysłanie formularza. Rozpatrzenie reklamacji dotyczącej świadczonej Usługi oraz wyjaśnienie okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi odbywa się w ramach uzasadnionego interesu Usługodawcy.

7.3. Zakres Danych osobowych niezbędnych do świadczenia Usług poprzez formularz internetowy za zgodą Użytkownika przez Usługodawcę jest następujący:

    7.3.1. możliwość skorzystania z Konfiguratora: adres poczty elektronicznej, nazwa użytkownika

    7.3.2. możliwość kontaktu z Usługodawcą, zapytanie o ofertę lub otrzymanie materiałów marketingowych: imię, numer telefonu, adres poczty elektronicznej

    7.3.3. możliwość zakupu produktów: imię, nazwisko, numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej, dane firmowe oraz inne dane niezbędne do dokonania płatności

    7.3.4. przesłanie zapytania w zakresie dostępności produktów, modeli samochodów marki

7.4. Usługobiorca w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub Adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową).

7.5. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP na potrzeby wdrażania usprawnień w Serwisie, a także w celach statystycznych.

7.6. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo do czasu, gdy Usługobiorca korzystający z Serwisu zdecyduje się na dobrowolne ich podanie (wypełniając formularz kontaktowy).

7.7. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi określne przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

  • VII. Postępowanie reklamacyjne

8.1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

8.2. Zgłoszenia reklamacyjne Usługobiorcy mogą być składane za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.dominstalacje.pl lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.

8.3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.

8.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub Adres poczty elektronicznej oraz przedmiot reklamacji.

8.5. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia.

8.6. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie 10.5., Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.

8.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu. 

  • IX. Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.12.2018.

9.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem https://www.dominstalacje.pl/regulamin

9.3. Usługodawca na żądanie Usługobiorcy udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca

9.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Usługobiorcy Serwisu

9.5. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.

9.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy RODO, UŚUDE oraz innych przepisów prawa.

Close Menu